medlemmer av styret

Daglig leder: Anne Marit Skovly v/Hvaler Gjestehage og Geodome Norge AS

Mobil: 45044298 E-post: hvalergjestehage@gmail.com Bosatt på Vesterøy

Arbeidsoppgaver; styrets daglige leder og ivaretar nyhetsformidling, sekretæroppg, har kontakt med kommunens nærings- og klimarådgiver Bjørn Winter Johansen, oppdaterer web og facebook og organiserer Hvalerkonforansen i januar og årsmøte med minikonferanse i april. Er kontaktleddet mot medlemmer og innkaller til styremøter/medlemsmøter


Styremedlem; Daniel Huth v/Big Fish Cafe - Restaurant
Mobil: 976 90 341 E-post: daniel@cafecompagniet.no Bosatt på Skjærhalden, Kirkøy
Arbeidsoppgaver: Webutvikler, følger opp egen bransje, Observatør i VFH


Styremedlem: Per Reidar Heimdal v/Automasjon Scene/Hvaler Elektriske 
Mobil 468 11 200 E-post: 
Arbeidsoppgaver; Følger opp egen bransje


Styremedlem: Marita Wennevold Hollen - Bedriftsrådgivning/eiendom

Mobil: 900 20 261 E-post: marita.hollen@gmail.com Bosatt på Vesterøy

Arbeidsoppgaver: Politiske kontakter, høringsuttalelser, transportplan, bruk av nettverk


Styremedlem: Natalie Norvik v/Innovation Wood / Eksklusive treprodukter fra Venecia

Mobil: 480 69 880 E-post: natalinorvik@hotmail.com Bosatt på Vesterøy

Arbeidsoppgaver: oppfølging av facebookside, PR oppgaver, kampanjeleder for medlemsvekst


Varamedlem 1: Turid Viker Bråthen v/Lynx Porter Novelli - Kommunikasjon og omdømme

Mobil: 906 04 050 E-post: turid@lynx.no Bosatt på Asmaløy/Oslo

Arbeidsoppgaver; etter styrets behov, bidrar med nettverk og aktuelle innspill


 Varamedlem 2: Ikke besatt


Observatører til styret: 

Nærings-og klimarådgiver Bjørn Winther Johansen og Maya Nielsen v/Visit Fredrikstad / Hvaler

Valgkommite

Anne Cedervall v/ AC Experience Mobil 911 42 310 E-post: ancederv@gmail.com og Lene Araldsen v/LA Clinique Mobil 930 50 784 E-post: laclinique.hvaler@gmail.com


Regnskapsfører:

GLM Regnskap 

styret valgt for 2018/19:

Styreleder;  Harald Bråthen v/Lynx Porter Novelli - Kommunikasjon og omdømme

Mobil: 911 03 688 E-post: harald@lynx.no Bosatt på Asmaløy/Oslo

Arbeidsoppgaver i styret: Kommunikasjon, nettverk, profilering av medlemsskap

Om HNF

Hvaler Kommune har et allsidig næringsliv. Vi er stolte av vårt mangfold som gjør Hvaler kommune til et godt sted å bo og et godt sted å drive næring. Vi har flest små og noen mellomstore aktører. Hvaler Næringsforum har  i dag 56 medlemmer innenfor fiskeri, håndverkere, bygg og anlegg, reiseliv, kultur og opplevelser, restauranter, klesforretninger, matbutikker og helse/skjønnhet. Alle disse bedriftene gjør Hvaler til en kommune nesten selvforsynt med alt av tilbud en befolkning på ca 4300 innbyggere måtte ønske.

Næringslivet på Hvaler målt i antall arbeidsplasser er størst innenfor Varehandel og Bygg og anlegg. Markedet for disse preges av at kommunens «innbyggertall» tidobles i sommersesongen gjennom kommunens mange hytter og besøkende.

Fiskeflåte og mottak er i hovedsak lagt til Utgårdskilen, som er den største fiskerihavna øst for Lindesnes. Her er blant annet Fjordfisk AS og Egersund Trål lokalisert.

Fra 2014 har vår kommune satset mye på SMART Energi og har vært en demonstrasjonsarena for forsknings-, utviklings- og demonstrasjonsaktiviteter som belyser ulike framtidsscenarioer. Kommunen skal bidra i utforming av nye internasjonale veikart, samt gi ideer om nye aktuelle satsningsområder innenfor energisektoren. Smart Energi Hvaler er i dag Norges demosite nr. 1 for smartgrid og smarte energiløsninger. Smart Energi Hvaler vant Årets lokale klimatiltak I 2015

2017 ble Hvaler kommune medeiere av Borg Havn som nå skal forvalte våre små og store havner. Utgårdskilen skal rustes opp og det blir spennende å følge med på utviklingen for fiskemottak og tilliggende næringer.

Hvaler Bredbånd AS ble også etablert i 2017 og skal tilrettelegge for den videre utbygging i åpnet fibernett. Målet er å bygge et smart og fleksibelt nett med god kapasitet for fremtiden. Ta kontakt om du ønsker tilbud eller har spørsmål knyttet til ditt firmas nettkapasitet www.hvalerbredband.no

Oppdatert kart over næringsområder finner du her:

https://www.hvaler.kommune.no/Tjenester/Naring/Kart---naringsomrader/

 

VEDTEKTER FOR HVALER NÆRINGSFORUM

§ 1 – Formål

 • Hvaler Næringsforum er en interesseorganisasjon som skal:

 • Fremme utviklingen av næringslivet i Hvaler

 • Være et felles samarbeids- og diskusjonsforum

 • Ta initiativ til kurs og kompetansehevende tiltak

 • Være et støtteorgan for nyetableringer

 • Være et talerør mot kommune og andre offentlige instanser

§ 2 – Medlemmer

 • Som medlem i Hvaler Næringsforum kan opptas næringsdrivende og organisasjoner med virksomhet i Hvaler kommune.

 • Nye medlemmer som opptas etter 1. juli, betaler halv medlemskontingent for vedkommende år.

 • Et medlem kan ikke tre ut av Hvaler Næringsforum før medlemskapet har vart i ett år.

 • Utmelding må skje skriftlig.

§ 3 – Medlemskontingent.

 • Medlemmene er forpliktet til å betale årets medlemskontingent innen 1. mars inneværende år.

 • Medlemmene skal på forespørsel sende oppgave til Hvaler Næringsforum over antall årsverk, som grunnlag for fastsettelse av medlemskontingent.

 • Styret kan stryke medlemmer som ikke har betalt årsavgiften ved årets utløp, etter at varsel om medlemsopphør er gitt.

 • Lag/organisasjoner og Asvo gis en rabatt på 50 %.

 • Lærlinger regnes ikke med i bedriftens årsverk.

§ 4 – Generalforsamlingen

 • Generalforsamlingen er Hvaler Næringsforums høyeste myndighet.

 • Generalforsamlingen skal avholdes hvert år innen 30. april. Medlemmene innkalles skriftlig med minst 14 dagers varsel. Med innkallingen skal følge saksliste, styrets årsberetning, regnskap.

 • Forslag til Generalforsamlingen må være innkommet til styret senest en uke før.

 • Særskilte bestemmelser gjelder for forslag om vedtektsendringer og oppløsning,

 • jfr. § 8 og § 9.

 • Generalforsamlingen skal behandle følgende saker:

 • Godkjenning av innkalling

 • Valg av møteleder og referent

 • Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen

 • Styrets årsberetning.

 • Regnskap og revisors beretning.

 • Budsjett

 • Fastsetting av årlig medlemskontingent.

 • Vedtektsendringer.

 • Innkomne forslag.

 • Valg av styre.

 • Valg av valg komitè.

 • Valg av revisor.

 • Medlemmene er representert med 1 stemme hver.

§ 5 – Ekstraordinær generalforsamling

 • Ekstraordinær generalforsamling avholdes hvis styret bestemmer det eller minst 1/3 av medlemmene krever det.

§ 6 – Styret

 • Hvaler Næringsforum skal ha et styre 6 – seks medlemmer, samt 2 – to varamedlemmer i rekkefølge. Styret velges av og blant medlemmene.

 • Styrets sammensetning bør gjenspeile sammensetningen i medlemsmassen.

 • Styrets medlemmer og vara medlemmer velges for 2 – to år.

§ 7 – Styrets arbeid

 • Styret forvalter selskapets anliggender i samsvar med bestemmelser og fullmakter gitt av generalforsamlingen, og skal sørge for en tilfredsstillende organisering av virksomheten.

 • Styret ansetter daglig leder, som forestår den daglige ledelsen av Hvaler Næringsforum.

 • Styret fastsetter instruks for stillingen.

 • Styret kan opprette råd eller aktivitetsgrupper med minimum 3 €“ tre personer fra medlemsgrupper/næringer.

 • Styret skal ha regelmessige møter. Styret sammenkalles når styreleder finner det nødvendig, eller når minst to av styrets medlemmer ber om det.

 • Med innkallingen skal det følge sakliste.

 • Styret er beslutningsdyktig når halvparten av styrets medlemmer, eventuelt vara medlemmer, er til stede. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.

 • Det føres protokoll fra styremøtene.

§ 8 – Vedtektsendringer

 • Endringer i disse vedtektene kan bare gjøres av generalforsamlingen.

 • Vedtektsendring krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

§ 9 – Fusjon eller oppløsning.

 • Forslag om fusjon eller oppløsning fremmes på samme måte som ved vedtektsendring. For å beslutte Hvaler Næringsforum fusjonert eller oppløst, kreves 2/3 flertall av samtlige medlemmer. Hvis dette ikke kan oppnås, innkalles det med 14 dagers varsel til ekstraordinær generalforsamling, hvor saken avgjøres med 2/3 flertall av de frammøtte.

 • Ved fusjon eller oppløsning skal Hvaler Næringsforums eiendeler anvendes på den måte generalforsamlingen bestemmer.